Research Header

הרשות למחקר והערכה

הרשות למחקר והערכה של המכללה היא גוף אקדמי מחקרי המעודדת פעילות מחקרית בתחום חינוך וחברה של חברי הסגל האקדמי במגוון נושאים חינוכיים ודיסציפלינאריים. הרשות למחקר והערכה פועלת להטמעת התרבות המחקרית במכללה, תוך שמירה על רמה גבוהה של איכות אקדמית.

לאתר הרשות למחקר והערכה לחצו כאן