תקנון המכללה

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר חל על בני שני המינים.

לדרכה של מכללה

 1. על מנת לייחד את דרכנו במוסד, אנו מדגישים כי הליכותיהם והתנהגותם של הסטודנטיות והסטודנטים (להלן: הסטודנטים) במכללה מתחייבות על פי התורה וההלכה ומידותיהם תהיינה סוגות ברוח מוסר הקודש והטוהר של רוח "ישראל – סבא".
 2. המכללה נוסדה על בסיס תפיסה קהילתית וחברתית רחבה, עקרון המשפיע על כל תחומי הלימוד, מקצועות ההוראה, מטלות הסטודנטים והתפתחותם בעתיד. במוסדנו קיימת אווירה משפחתית שעלינו לשמרה על ידי אמון בין צוות ההוראה והעובדים לבין הסטודנטים.

נוכחות והתנהלות בשיעורים

 1. הנוכחות בשיעורי המכללה היא חובה, ולכן אין להיעדר משיעורים אלא אם צוין אחרת על ידי המרצה.
 2. סטודנט שיעדר מ-20% ממספר הפגישות בקורס בלא קשר לסיבת ההיעדרות, הקורס לא ייחשב לו והוא לא יוכל להיבחן בו. כל בקשה חריגה כגון: מחלה, מילואים וכדו', יש להפנות לוועדת סטטוס.
 3. יש לדייק בכניסה לשיעורים (כניסה באיחור של עד 15 דקות תחשב לאיחור ומעל 15 דקות לחיסור). שלושה איחורים של סטודנט ייחשבו כהיעדרות.
 4. במקרה שסטודנט יצא באמצע שיעור לפרק זמן שאיננו סביר, המרצה רשאי לא להכניס אותו בחזרה לשיעור והוא יחשב כנעדר מן ההרצאה כולה.
 5. כל התנהגות שמפריעה לסטודנטים האחרים ללמוד ו/או מונעת מהמרצה ללמד את שאר הסטודנטים, תובא בפני ועדת משמעת.

בחינות ועבודות

 1. המזכירות האקדמית היא האחראית לבחינות. בקשות מיוחדות אין להפנות למרצים, אלא למזכירות האקדמית בלבד. בחינות ייערכו רק בתקופה שבין הסמסטרים ובתום הסמסטר השני ייערכו בחינות סוף השנה. כל חריגה טעונה אישור ועדת סטטוס.
 2. א) סטודנט רשאי לגשת למועד א או למועד ב. בחינות מועד ב של סמסטר א מתקיימות בחופשת הפסח, ובחינות מועד ב של סוף השנה מתקיימות בחודש אלול.
  ב) טודנט שנכשל במועד ב' ולא נבחן במועד א', רשאי להגיש בקשה למועד מיוחד, עד 3 שבועות מתאריך בחינת מועד ב'. סטודנט שנבצר ממנו להיבחן בשני המועדים יפנה במכתב מנומק לוועדת סטטוס וזו תחליט על זכאותו להיבחן במועד מיוחד. ועדת סטטוס תדון ותשיב בכתב, לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
  ג) סטודנט שנבחן במועד א ולא נכשל, אך מעוניין לשפר ציונו, רשאי לגשת למועד ב של אותה שנה. הציון הקובע הוא הציון של הבחינה במועד ב.
 3. במידה והסטודנט לא השלים את כל חובותיו בקורס במשך חצי שנה מסיום הקורס, הוא לא יהיה זכאי להיבחן באותו קורס (כולל פניה לועדת סטטוס) – הקורס יתבטל והוא יצטרך לחזור עליו שנית.
 4. מועדי הבחינות מתפרסמים באתר המכללה (מידע אישי/מכלול ראשים) והתאריכים מחייבים. לא יהיו מועדים מיוחדים, אלא באישור מוקדם של ועדת סטטוס.
 5. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות ביום אחד יפנה למזכירות האקדמית כדי לתאם את בחינותיו.
 6. סטודנט המאחר יותר מ- 15 דקות לבחינה, לא יורשה להיבחן. סטודנט שנכנס לבחינה והחליט שלא להשתתף בה, יעשה זאת רק לאחר 15 דקות מתחילת המבחן.
 7. קבלת מחברת הבחינה מותנית בהצגת אישור זכאות חתום על ידי המזכירות האקדמית. בירורים יש לערוך לפני מועד הבחינות. בתחילת הבחינה יש למלא את כל הפרטים על גבי מחברת הבחינה.
 8. במועדי א' ו-ב' המרצים יהיו נוכחים בשעת הבחינה.
 9. בתום הבחינה על הסטודנט להגיש את המחברת והשאלון למרצה ולאשר בחתימה את מסירתם.
 10. עבודות יש להגיש עד סיום מועדי ב' של אותו סמסטר או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית.
 11. סטודנט שימסור עבודה לאחר 1/2 שנה מהמועד שנקבע יחויב בקורס שנית.
 12. סטודנט שלא מסר עבודה עד למועד זה, יפנה פנייה מקוונת לועדת סטטוס בבקשה מנומקת להארכת המועד. ההארכה תינתן רק בהמלצת ראש החוג ומרצה הקורס, ובכל מקרה לא יאוחר מחצי שנה לאחר סיום הקורס.
 13. עבודה הנמסרת באיחור, באישורה של ועדת סטטוס, תימסר לפי הדרישות העדכניות של אותו קורס באותה שנה, שבה היא נמסרת.
 14. סטודנט שימסור עבודה לאחר המועד שנקבע, ישלם את עלות הבדיקה לבודק חיצוני, לפי תעריף עבודת מרצה במכללה, בהתאם למשך זמן הבדיקה.
 15. עבודות יימסרו למזכירות האקדמית ולא לידי המרצה. הסטודנט יקבל מהמזכירות אישור מסירת עבודה, שהעתקו ישמר במזכירות. חובה על הסטודנט לצלם את עבודתו ולשמור אצלו העתק (גם דיגיטלי).
 16. דוגמאות בחינה בקורסים השונים, שאינן בסגנון אמריקאי, מצויות לעיון במזכירות האקדמית ובספרייה.
 17. המכללה סורקת את מחברות הבחינות והן נגישות לסטודנט במערכת המידע האישי שלו, סטודנט המעוניין לערער על ציון הבחינה, יפנה הבקשה בכתב למזכירות האקדמית, לא יאוחר מחודש לאחר קבלת הציון.

עבודה סמינריונית

 1. על כל סטודנט להגיש עבודות סמינריוניות, עפ"י תוכנית הלימודים האישית. לעבודה המודפסת יצורף דיסק המכיל את הקובץ.
 2. עבודה סמינריונית יש להגיש עד תאריך 31 באוגוסט של אותה שנה בה נלמד הקורס או עד המועד שנקבע בתיאום עם המרצה והמזכירות האקדמית. את העבודה יש להגיש בשני עותקים בנוסף לדיסק.
 3. חובה על כל סטודנט לשמור אצלו עותק של העבודה הסמינריונית עד לסיום לימודיו.

תנאי מעבר משנה לשנה

 1. ציון עובר נקבע ל-70 בלשון, במתודיקה של המקצוע ובעבודה המעשית. בלימודי התמחויות על הסטודנט לצבור ממוצע של 70 לפחות. בשאר הקורסים הציון הוא 60.
 2. סטודנט שלא ישלים את חובותיו בקורס קדם, לא יוכל להירשם לקורס מתקדם המבוסס על קורס זה.
 3. סטודנט שיבטל על דעת עצמו קורס שהוא רשום בו, יחויב בתשלום מיוחד עבור הקורס.
 4. סטודנט אינו רשאי להירשם לקורס שאינו מיועד לשנת הלימודים שלו (למשל, קורס שעל פי הטבלאות האקדמיות מיועד לשנה ג' והוא לומד בשנה ב'). במידה וסטודנט יעשה כך, ללא אישור של ועדת סטטוס, הקורס לא יחשב לו, אפילו אם סיים את כל חובותיו בו.
 5. סטודנט בתוכנית המצוינים, יהיה רשאי ללמוד קורסים המיועדים לשנים מתקדמות יותר, בתנאי שאלה לא דורשים קורס קדם ובתנאי שזה נעשה לפי התוכנית למסלול שאושר לו.

בתום כל שנה"ל ולעתים בתום סמסטר תתקיים ישיבת מועצה פדגוגית של המכללה לקביעת סטטוס הלימודים של כל סטודנט.

לימוד עצמי

כל סטודנט רשאי ללמוד 8 ש"ש (שעות שנתיות) מתוך רשימת הקורסים שאושרו ללימוד עצמי, במהלך כל לימודי התואר. במסגרת זו מחויב הסטודנט בכל חובות הקורס מלבד חובת נוכחות.
הקורסים המוצעים בלימוד עצמי מופצים בלוח המודעות ובאתר המכללה.
הנהלים הקשורים ברישום לקורס בלימוד עצמי ובלימודו, מוצגים במזכירות האקדמית ובאתר.

הערה: סעיף לימוד עצמי רלוונטי רק לתואר ראשון בנות. בנים המעוניינים בלימוד עצמי מתבקשים להגיש בקשה לוועדת סטטוס.

בקיאות

מבחני הבקיאות נועדו להעשיר ולהרחיב את תחומי הידע ביהדות ומהווים חובה אקסקוריקולרית של המכללה. מתכונת הבחינות מציעה מגוון רחב ואפשרויות הניתנות להתאמה אישית, לפי העקרונות הבאים:

 1. כל סטודנטית תיבחן בשבע בחינות.
 2. ייקבעו מועדים לבחינות שישתלבו בתוך חופשות הסמסטר ובקייץ.
 3. ממוצע הציונים של כל שבע הבחינות יעמוד על 70.

הערה: סעיף זה רלוונטי אך ורק לתואר ראשון בנות.

מבחני בקיאות להסבת אקדמאיים

 1. סטודנטיות עם רקע דתי ורק אלו שיופנו על ידי המכללה לעבוד בחמ"ד ו/ או עובדות כבר בחמ"ד, תחויבנה בקורס משנת החמ"ד וחמישה מבחני בקיאות.
 2. מבחני הבקיאות יקיפו את התחומים הבאים: הלכה, אמונה ומקרא.
 3. מבנה מערך הבחינות הוא כדלקמן: 3 מבחני בקיאות על הלכה, 1 מבחן באמונה, 1 מבחן במקרא.
 4. רב המכללה ימסור מראש את המקורות הביבליוגרפיים של כל המבחנים.
 5. מועדי הבחינות יקבעו מראש ויפורסמו באתר.
 6. סטודנטיות הלומדות בהתמחות מקרא תחויבנה בשבעה מבחני בקיאות (שניים נוספים במקרא). הכרה בלימודים הקודמים תהיה בהיקף של עד שני מבחני בקיאות במקרא, בנושאים חופפים לנושאי מבחני הבקיאות. עבור סטודנטיות אלה מערך מבחני הבקיאות יהיה כדלקמן: 3 מבחנים בהלכה, 1 מבחן באמונה, 3 מבחנים בתנ"ך.

הערה: סעיף זה רלוונטי אך ורק לסטודנטיות הלומדות תעודת הוראה.

קורסי חובה לימודי בית מדרש

מלבד לימודי היהדות האקדמיים הנכללים בחובות הסטודנטים לקבלת תואר B.Ed במסגרת המסלול וההתמחות שבחר, על כל סטודנט ללמוד קורסים נוספים ביהדות. יש להדגיש כי קורסי החובה המכללתיים ביהדות אינם נכללים בתוכנית החובה האקדמית.

הערה: סעיף זה רלוונטי אך ורק לתואר ראשון בנות.

ועדת משמעת

מתי פונים לוועדת משמעת

הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד/או יותר מהמקרים הבאים:

 1. התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל.
 2. חריגה מתקנון המכללה.
 3. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

מי פונה לוועדת משמעת

 1. מרצים
 2. בעלי תפקידים
 3. עובדי מנהל

נוהל פנייה לוועדת משמעת

 1. למלא טופס פניה לוועדת משמעת.
 2. לפרט בצורה עניינית וברורה את האירוע.
 3. במידה ויש ראיות יש לצרפן לטופס הפניה .
 4. לאחר מילוי טופס הפנייה, יש להעבירו למזכירו/ ת הוועדה הגב' לסרי רות/ הרב דר' יעקב קורצוייל.

נהלים טכניים

 1. כל הבוחנים/ות יקבלו טופסי פנייה לוועדת משמעת עם הבחינות. הם או מישהו מטעמם ימלאו את טופס הפנייה.
 2. לרשות סגל ההוראה ועובדי מנהל יעמוד בחדר המורים תא ובו טופסי פנייה.

נוהל טיפול בטופסי הפנייה

 1. מזכירות הוועדה תשלח מכתב לסטודנט/ית על התלונה והעמידה בפני ועדת משמעת.
 2. מזכירות הוועדה תתאם תאריך לזימון הוועדה לדיון בפנייה, ותודיע על כך לחברי הוועדה, למלין ולסטודנט/ית.
 3. הסטודנט/ית חייבים להתייצב בפני הועדה בזמן הדיון.
 4. המלין יצטרך להיות זמין לשיחה בזמן הדיון של ועדת המשמעת.
 5. לאחר הדיון של הוועדה כולל דיון בתגובת הסטודנט/ית למכתב הפנייה, תגיש הוועדה סיכום והחלטות למזכירות הוועדה.
 6. סיכום הוועדה והחלטותיה יישלחו לסטודנט/ית, יתויקו בתיק האישי של הסטודנט/ית ויפורסמו בעילום שם בלוח ועדת משמעת למשך שבועיים.

נהלי ועדת סטטוס

 1. הועדה תדון בפניות שיוגשו בכתב למזכירות בנים או פניות שנערכו ונשלחו דרך האתר.
 2. את הנימוק לבקשה יש לכתוב בתמציתיות.
 3. אישורים רפואיים או כל מסמך רלוונטי אחר, באם הם נדרשים, ניתן לסרוק ולצרף לבקשה, או למסור בנפרד למזכיר אלחנן אלמקייס.
 4. קורס שלא הושלמו חובותיו וחלפה יותר משנה מסיומו, מחייב רישום מחדש לקורס, בתשלום כלהלן:  סטודנט שסיים 4 שנות לימוד יחויב עבור 1 ש"ש ב-600 ₪ ועבור 2 ש"ש ב-1,200 ₪.  סטודנט שעדיין לא סיים 4 שנות לימוד יחויב במחצית עלות הקורס: 300 ₪ ל-1 ש"ש ו-600 ₪ ל-2 ש"ש.
 5. סטודנט שנכשל בשני מועדי הבחינות, מחויב להירשם לקורס שנית.
 6. נוהל מסירת עבודות באיחור: ניתן להגיש בקשה לעבודה באיחור עד שנה ממועד חובת ההגשה.  קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה רגילה: 200 ₪.  קנס על הגשה מאוחרת, באישור, של עבודה סמינריונית: 500 ₪.

נושאים בהם ניתן לפנות לועדת סטטוס

 1. רישום מאוחר ללימוד עצמי (לאחר 4 שבועות מתחילת הקורס הבקשה לא תאושר).
 2. בקשה למועד בחינה מיוחד.
 3. ביטול קורס.
 4. בקשה להגשה מאוחרת של עבודה / מטלה.
 5. ערעור על ציון: רק לאחר בדיקת העניין מול המרצה.

טופס פנייה

טופס פניה לוועדת סטטוס בנים
טופס פנייה לועדת סטטוס בנות

נוהלי הפסקת או הקפאת לימודים

 1. ועדת ההוראה של המכללה רשאית להמליץ על הפסקת לימודים של הלומד בכל אחד מנתיבי הלימוד מהסיבות הבאות: אי מילוי חובות אקדמיים, התנהגות שאינה הולמת עובד חינוך והוראה, חוב של שכר לימוד, עברת משמעת.
 2. ההחלטה הסופית על הפסקת לימודים היא בסמכותו ובאחריותו של ראש המכללה. החלטתו תימסר בכתב לידי התלמיד שהופסקו לימודיו ועותק ממנה יישמר בתיקו האישי.
 3. התיישנות לימודים- לאחר סיום שנת הלימודים האחרונה (שנה ד') תישמר הזכות להשלים חובות להסמכה במשך שנה ממועד סיום הלימודים על פי התכנית המקורית. לאחר מכן תידרש חזרה על הקורסים או הגשת עבודות נוספות, כפי שתיקבע הנהלת המכללה.
  לאחר שש שנים לא יהיה תוקף ללימודים הקודמים.