טופס הרשמה למאגר ספקים – כללי

ע"מ להגיש הצעת מחיר יש להוריד את טבלת המחירון בקישור הבא, למלא ולצרף כקובץ בטופס הבא.
הקבצים להדפסה:
מחירון מוצרי אחזקה | מחירון ציוד משרדי | מחירון מוצרי ניקיון וח"פ

  • ותעודת שינוי שם, (אם שינתה החברה את שמה) או תעודת עוסק מורשה במקרה והמועמד אינו תאגיד.
    גרור קבצים הנה או
  • גרור קבצים הנה או