Boys-Header2

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים הינה גוף סטודנטיאלי בתוך המכללה המורכב מנציגות של סטודנטים.
האגודה מציעה את שירותיה לכלל ציבור הסטודנטים ודואגת לרווחתם במהלך לימודיהם, תוך שיתוף פעולה פורה עם דיקן הסטודנטים ועם הנהלת המכללה. נציגי האגודה נבחרים אחת לתקופה שמוגדרת ע"י דיקן הסטודנטים בבחירות דמוקרטיות.
אנו מייצגים את הסטודנטים מול מוסדות המכללה ומול כל מוסד, רשות או אדם אחר. ומנסים לתאם ולגשר בכל הבעיות שקשורות למכללה וללימודים.
קצת על האגודה: הוקמה רשמית לראשונה בשנת התשע"ג ע"י בחירות מסודרות. האגודה שמה לעצמה מטרה לשפר את התנאים ולקדם את זכויות הסטודנטים בכל המשתמע בכך. האגודה דאגה לפתיחת שנת הלימודים באוירה שונה וחולקו בה מתנות והציגה את פעילותה השותפת בכל מהלך השנה וכן יעדים ומטרות לקראת השנה החדשה. האגודה דאגה להוצאת הכרטיסי סטודנטים שמעניקים לכם הטבות שונות. האגודה בשיתוף עם הנהלת המכללה יושבת ודנה על לוח שנה אקדמי שיתאים לכלל הציבור במכללה. האגודה פעלה ופועלת בכל נושא הבחינות לשיפור וייעול כמה שיותר. הפרויקט השנה הוא הקמת מאגר סיכומים שיהיה לעזר לכלל הסטודנטים בהתמחויות השונות. וכן בניית תקנון מסודר שיהווה עמוד שדרה יציב לכל הבעיות והזכויות שלכם.
החזון שלנו הוא טיפול בבעיות אישיות ולתת מענה ויחס אישי וזמין לכל סטודנט. ליצור אוירה תוך מכללתית מיוחדת. ולדאוג לכל הזכויות המגיעות לכם.
אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם. אנא פנו אלינו!
הפניה לאגודה ע"י מייל studenthadarom@gmail.com