Jstor – מאגר כתבי עת

 אופקים בגאוגרפיה איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות

 

ארץ-ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה

 

ביטחון סוציאלי

 

בית מקרא: כתב-עת לחקר המקרא ועולמו

 

בתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט

 

גרונטולוגיה גרונטולוגיה וגריאטריה

 

דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות

 

דין וחשבון – הקונגרס העולמי למדעי היהדות

 

דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה

 

דפים למחקר בספרות

 

הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי

 

הרבעון לכלכלה

 

זמנים: רבעון להיסטוריה

 

חדשות ארכיאולוגיות

 

חדשות ארכיאולוגיות: חפירות וסקרים בישראל

 

חינוך מיוחד ושיקום

 

ידיעון – האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

 

ידיעון – האיגוד העולמי למדעי היהדות

 

ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

 

ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה

 

ידיעות בחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

 

כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק

 

 
לשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה מאזנים

 

מגילות: מחקרים במגילות מדבר יהודה

 

מגמות
מדעי היהדות

 

מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

 

מחקרי ירושלים בספרות עברית

 

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

 

מחקרי משפט

 

מיכאל: מאסף לתולדות היהודים בתפוצות

 

מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית

 

מקבץ: כתב העת הישראלי להנחיה ולטיפול קבוצתי

 

סוגיות חברתיות בישראל

 

סוציולוגיה ישראלית

 

סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב

 

סחי"ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום

 

סידרא: כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה

 

ספונות: מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח

 

סקרים וסקירות בגרונטולוגיה

 

עיון: רבעון פילוסופי

 

עיונים בחינוך

 

עלי ספר: מחקרים בביבליוגרפיה ובתולדות הספר העברי

המודפס והדיגיטלי

עתיקות

 

עתיקות: סדרה עברית

 

פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים

 

פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח

 

ציון ציון: מאסף החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה

 

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות

 

קשר קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה

 

שנתון המשפט העברי

 

 
שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום

 

תו+: מוסיקה, אמנויות, חברה

 

תרבות דמוקרטית

 

 תרביץ