Library-Header-General

תקנון הספרייה

שירותי השאלה

  • ניתן לשאול עד חמישה ספרים בעת ובעונה אחת
  • כרטיס הקורא הינו אישי. אין להעביר ספר לקורא אחר ללא ידיעת הספרייה ואישורה.
  • יש להחזיר ספרים שהושאלו במועד. במידה והדבר אינו מתאפשר יש להודיע על כך לספרנית. קוראים שיאחרו בהחזרת הספרים ולא יודיעו על כך מראש, יקנסו עבור כל יום- 3 ₪.
  • ספר שהוחזר מהשאלה והתגלו בו קרעים/ כתמים/ קשקושים/ נזקים וכיוצ"ב, יחויב הקורא שהחזירו לשלם עבור תיקונו או רכישת עותק חדש.
  • כדי להוציא פריט שמור מהספרייה לזמן קצר, יש להפקיד תעודה מזהה בידי הספרנית.

כללי התנהגות בספרייה

  • נא לשמור על שקט באולם הקריאה
  • קבוצות דיון, עבודה עם חומרים וכל פעילות אחרת ייעשו בחדר המתאים לכך.
  • אין להכניס מזון לספרייה. שתייה מותרת בבקבוק בלבד.
  • יש לכבות טלפונים ניידים בכניסה לספרייה. אנא התחשבו בלומדים אחרים.
  • לאחר השימוש בספרים/ כתבי עת יש לרכזם בעגלה המיועדת לכך. נא לא להחזיר את הספרים למדפים באופן עצמאי.