הוועד המנהל

סמכויותיו של הוועד המנהל הם בהיבטים הכלכליים והמנהליים בהתאם למטרות המכללה. חברי הוועד המנהל שנבחרים על ידי האסיפה הכללית כוללים אנשי ציבור ואנשי חינוך בכירים.
המלצות המועצה האקדמית העליונה נדונות בוועד המנהל. הוועד המנהל מציג את המלצותיו לאישור בפני האסיפה הכללית.

חברי הוועד המנהל של העמותה

הרב יצחק לוי – יו"ר
גב' אלון שוש
מר אפטבי אליעזר
מר דמרי משה
מר היימן יעקב
מר זוהר יחיאל
מר מאיר יפרח
עו"ד עידן תמיר
גב' קלימי עדה
מר רוזנבלט ראובן
מר שטרן ירון