רישום למאגר ספקים במכללה | ריהוט

כללי

מכללת חמדת הדרום (להלן: "המכללה") מתכננת הקמה ורישום של מאגר ספקים (להלן: "המאגר"), לצורך השתתפות בפניות לקבלת הצעות עבודה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע 2010.
המכללה פונה לחברות המספקות ריהוט, העומדות בתנאי הסף המפורטים להלן להגיש בקשה להיכלל במאגר.
אין בפרסום הזמנה זו ו/או בקיומו של המאגר כדי לגרוע מזכות המכללה להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע בעתיד תנאי סף להצטרפות למאגר ו/או לקבוע קריטריונים אחרים של איכות ו/או קריטריונים נוספים, לרבות קריטריונים של איכות בפניות לספקים נוספים.
כאמור, מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר ספקים אשר ישמש את המכללה במקרים של עריכת מכרזים סגורים לצורך בחירת ספקים אשר יבחרו מהמאגר לספק ציוד למכללה והכל, בהתאם לדרישת המכללה ובהתאם להסכם למתן שירותים אשר ייחתם בין הצדדים. אין בפרסום הודעה זו ו/או ביצירת המאגר כדי למנוע מהמכללה לפעול להרחבת המאגר ולצרף ספקים חדשים פעם בשנה לפחות
כאמור, המכללה תעדכן את המאגר אחת לשנה לפחות.

הגשת בקשה להיכלל ברשימות המועמדים

ספק המבקש להיכלל במאגר יגיש בקשה בטופס ההרשמה המקוון – לחץ כאן

ביחד עם כל המסמכים הנדרשים המפורטים להלן:

  1. תעודת התאגדות ותעודת שינוי שם, (אם שינתה החברה את שמה) או תעודת עוסק מורשה במקרה והמועמד אינו תאגיד
  2. אישור ניכוי מס וניהול ספרים בתוקף
  3. תעודת עוסק מורשה
  4. הצעת מחיר
  5. המלצות

בחינת הבקשות

בקשת הספק להיכלל במאגר תיבדק על ידי המכללה, אשר תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי הספק האם לכלול אותו במאגר. המכללה תודיע לספק על החלטתה ונימוקיה בנוגע לצירופו או אי צירופו למאגר.
במסגרת בחינת הבקשות, תהא המכללה רשאית לערוך כל בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות לספקים שהגישו בקשה להיכלל במאגר כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ובכלל זה, המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המועמד לתחום השרות הרלוונטי (שירותי הסעות).
כאמור, החלטת המכללה שלא לצרף ספק למאגר, או למחוק ספק מהמאגר, תנומק בכתב.
לאחר אישור רישום הספק במאגר, תישלח לספק הודעה על כך.

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר הספקים

  • הספק הוא תושב ישראל, שותפות רשומה בישראל כדין או תאגיד רשום בישראל כדין.
  • הספק ובמקרה שהוא תאגיד, גם בעליו, שותפיו, מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או בעבירות שהן פשע או עוון ו/או בעבירות מרמה ו/או בעבירות של מתן שוחד ו/או בעבירות של דיני עבודה למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 19 ו– 20 (בהתאמה) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ”א-1981.
    המכללה תהיה רשאית לדרוש הגשת תצהיר חתום בפני עורך דין מצד הספק בנוגע להצהרות על העדר הרשעה בפליליים בעבירות המפורטות לעיל.

באחריות הספק לעדכן את המכללה בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.
כמו כן, תנאי סף לבחינת המכללה את בקשת הספק להצטרף למאגר הינו צירוף כל המסמכים מבלי יוצא מן הכלל המפורטים למעלה בסעיף "הגשת בקשה להיכלל ברשימות המועמדים". אי צירוף איזה מהמסמכים הנ"ל מהווה עילה לדחיית בקשת הספק להצטרף למאגר.

מועד אחרון להגשת הבקשה להצטרף

המאגר יהיה פתוח וזמין לקבלת בקשות הצטרפות למאגר החל מ-20/07/18 ועד 01/08/18
לא יתקבלו בקשות להיכלל במאגר לאחר מועד זה וכל זאת, עד למועד עדכון המאגר על ידי המכללה אשר יעשה לפחות פעם בשנה.

לברורים/שאלות ניתן לפנות לגב' אילת עמר בטל' 08-9937686
בברכה,
מחלקת רכש במכללה

להרשמה למאגר הספקים לחץ כאן